Výukové programy a výukový software na CD-ROM nejen pro školy
>>>
<<<

Český jazyk - PONškola
Zpět do sekce - Naše distribuce


Cena v elektronickém obchodě
Programy ke stažení
Český jazyk PONškola na CD ROM

Český jazyk PONškola:

Programy Český jazyk PON škola jsou určeny pro žáky od 2. ročníku základních škol. Hravou formou se s jejich pomocí děti seznamují s pravopisným učivem na prvním i druhém stupni základní školy.

Mimo jiné si osvojí řady samohlásek, souhlásek a vyjmenovaných slov, seznámí se s principem řazení podle abecedy, se vzory podstatných a přídavných jmen.

Při hrách si rozšíří svou slovní zásobu a upřesní si významy slov. Naučí se vyhledat ve větě podmět a přísudek, odvozovat slova, zařazovat slova ke slovním druhům, určovat kategorie podstatných jmen a sloves.

Nové učivo lze s CD Český jazyk PONškola procvičovat na velkém množství slov a vět, poté se nechat vyzkoušet, k různým oblastem se podle potřeby vracet.

Rozmanité hry i slovní hodnocení pomáhají udržet zájem o pravopisné učivo, motivují uživatele ke zlepšení vlastních vědomostí.

Pomocí programu Český jazyk PONškola na CD ROM můžeme také připravit pracovní listy ze všech okruhů pravopisného učiva.

Český jazyk PONškola obsahuje moduly:

Trampoty s hláskami ú, ů - program se zabývá rozdělením hlásek na krátké a dlouhé samohlásky a tvrdé, měkké a obojetné souhlásky. Speciálně procvičuje psaní samohlásky u, ú, ů.

Tvrdé a měkké souhlásky - rozdělení hlásek je zde zopakováno. Procvičuje se zejména psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách, včetně výjimek, ke kterým dochází při psaní některých cizích slov a citoslovcí.

Spodoba znělosti - probírají se párové souhlásky, zdůvodňuje a procvičuje se jejich psaní.

Abeceda - program učí řadit písmena podle abecedy, učí názvy písmen a procvičuje abecední řazení slov.

Vlastní jména - tato část učí rozlišovat vlastní a obecná jména. Procvičují se pravidla pro psaní jmen osob, zvířat, věcí, hvězd, zeměpisných jmen, jmen států, organizací, institucí, dokumentů, děl, výrobků, událostí, období, vyznamenání.

Vyjmenovaná slova - program probírá vyjmenovaná a příbuzná slova. Procvičuje psaní i, í, y, ý v kořenech slov po obojetných souhláskách.

Slovní druhy - v souvislých textech se procvičuje určování všech deseti slovních druhů, používaných v českém jazyce. Je zde rovněž určování pádu, čísla, rodu a vzoru podstatných jmen a osoby, čísla, způsobu a času u sloves.

Předpony a předložky - program vysvětluje význam předpon a předložek. Procvičuje zejména psaní předpon s-, z-, vz-, předložek s, se, z, ze a tvorbu slov pomocí předpon a přípon.

 

Registrováno na
Evaluačním webu
MŠMT

Trampoty se slovy - zde se probírají skupiny souhlásek vznikající při odvozování slov pomocí předpon a přípon. Procvičuje se psaní zdvojených souhlásek i psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.

Podstatná jména - program seznamuje se vzory podstatných jmen. Procvičování je zaměřeno jednak na určování vzorů (ale též pádu, čísla, rodu a vzoru), jednak na psaní i, y v koncovkách podstatných jmen.

Shoda podmětu s přísudkem - procvičuje se vyhledávání podmětu a přísudku ve větách, určování základních skladebních dvojic a shoda podmětu s přísudkem, s důrazem na psaní i/y v koncovkách příčestí minulého.

Přídavná jména - v programu se setkáme s druhy přídavných jmen (tvrdá, měkká a přivlastňovací), vzory přídavných jmen i pravopisem koncovek přídavných jmen. Je procvičováno zařazování k druhům, ke vzorům i psaní koncovek.

Zájmena - poznáme zájmena rodová, bezrodá, určitá a neurčitá; druhy zájmen (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná) i skloňování osobních, přivlastňovacích a vztažných zájmen. Procvičuje se především určování zájmen a jejich tvary.

Shrnutí učiva - zde lze postupně procvičovat učivo probírané v předchozích částech. Je možné si vybrat konkrétní kapitolu, nebo dostávat úkoly z různých partií na přeskáčku. Podobně si můžeme vybrat látku pro tisky pracovních listů ve variantách pro žáky i pro učitele. Pracovní listy lze před tiskem upravovat.


VÝHODNÁ NABÍDKA ŽÁKOVSKÝCH LICENCÍ
Žákovské licence pro použití na domácích počítačích může pro své žáky objednávat pouze škola, která vlastní příslušnou multilicenci.

>>> ceník žákovských licencí
>>> obchod@pachner.cz


Náhledy obrazovek:

Český jazyk PONškola na CD ROM   Český jazyk PONškola na CD ROM

Technická podpora