Výukové programy a výukový software na CD-ROM nejen pro školy
>>>
<<<

BAKALÁŘI - systém pro administrativu školy - nová verze 14/15
Zpět do sekce - Tipy
Základní informace o systému Bakaláři:

Bakaláři jsou nejrozšířenější software pro školní administrativu na školách v ČR.

Program Bakaláři řeší evidenci žáků (školní matrika) a zaměstnanců, klasifikaci (zápis známek, tisk vysvědčení a třídních výkazů, grafické zpracování prospěchu), přípravu úvazků, sestavení rozvrhu hodin, plánování akcí školy, suplování. Další moduly programu Bakaláři slouží pro přijímací řízení resp. zápis do prvního ročníku, inventarizaci majetku, rozpočet školy, půjčování knih a učebnic, rozpis maturitních zkoušek, tvorbu tematických plánů atd. Program Bakaláři se prodává jako síťová multilicence pro všechny počítače školy.


Přehled modulů systému Bakaláři:

Společné prostředí (+ Aktualizace z www a Archivace)
- - Evidence žáků a zaměstnanců
(školní matrika)
- - - - Třídní kniha
- - - - Webové aplikace
(Zápis známek, informace pro rodiče)
- - - - Přijímací zkoušky, zápis do 1. ročníku ZŠ
- - - - Grafické zpracování klasifikace
- - - - Rozpis maturit
- - Knihovna
- - Inventarizace
- - Rozpočet školy
- - Plán akcí školy
- - Rozvrh
(včetně Generátoru)
- - - - Suplování
- - Tematické plány

Provázanost modulů systému Bakaláři:

Všechny moduly systému Bakaláři vyžadují Společné prostředí. Grafické zpracování klasifikace vyžaduje napojení na data Evidence, také Třídní knihu, Webové aplikace, Přijímací zkoušky, zápis do 1. ročníku ZŠ a Rozpis maturit nemá smysl používat bez Evidence. Suplování je nadstavbou Rozvrhu. Provoz modulu Třídní kniha má smysl pouze při současném využití Rozvrhu a Suplování. Některé moduly systému Bakaláři vypadají jako navzájem nezávislé. Přesto v mnoha případech využívají vzájemně svá data. Např. Knihovna může pro půjčování využít data žáků a zaměstnanců, do Suplování lze přenášet podklady z Plánu akcí školy či Rozpisu maturit apod.


Stručná charakteristika modulů systému Bakaláři:

Společné prostředí
Modul, nezbytný pro všechny části systému Bakaláři. Obsahuje základní údaje potřebné pro ostatní moduly (předměty, třídy, vyučovací skupiny, učební plány, úvazky apod.). Část Aktualizace umožňuje pohodlnou průběžnou aktualizaci systému prostřednictvím stránek výrobce. Archivace slouží pro jednoduché a přehledné zálohování datových souborů.

Evidence žáků a zaměstnanců (školní matrika)
Evidence žáků a zaměstnanců v systému Bakaláři zpracovává vedle osobních údajů zejména klasifikaci žáků, včetně tisku vysvědčení. Elektronická podoba dat poskytuje velké množství přehledů a tiskových výstupů. Připraveny jsou stovky nejrůznějších sestav. Uživatelé je mohou modifikovat a podle potřeby doplňovat nové. Mimo jiné jsou připraveny i zahajovací sestavy pro UIV (včetně přenosu dat do pořizovacího programu). Evidence programu Bakaláři je plně využitelná pro vedení školní matriky. Tiskové výstupy programu umožňují vést potřebnou pedagogickou dokumentaci (třídní výkazy, katalogové listy). Tisk vysvědčení je připraven na většinu používaných blanketů (SEVT) a umožňuje i dodatečné úpravy.

Přijímací zkoušky, zápis do 1. ročníku ZŠ
Modul umožňuje shromáždit podklady o uchazečích, stanovit kritéria pro jejich hodnocení, evidovat pod tajnými kódy výsledky zkoušek a sestavovat komplexní hodnocení jednotlivců. Modul je obousměrně propojen s Evidencí. Obsahuje tisky pozvánek, výsledkových listin, rozhodnutí o přijetí a nepřijetí. Variantou tohoto modulu je zápis do 1. ročníku ZŠ.

Grafické zpracování klasifikace
Zobrazuje různé přehledy prospěchu a zameškaných hodin tříd i jednotlivých žáků (během celé docházky či srovnání v aktuálním pololetí) v různých typech grafů, s možností vytvářet sestavy pro prezentaci těchto informací. Program umožňuje získat důležité informace o prospěchu žáků a tříd. Z grafů je například velmi dobře patrný vývoj prospěchu či zameškaných hodin během studia. Různá srovnání průměrů ve třídách, skupinách a předmětech mnohé napoví i o vyučujících.

Rozpis maturit
Modul načte z Evidence data maturantů, maturitních předmětů a zkoušejících. Program pomůže rozvrhnout maturující třídy do jednotlivých týdnů a sestavit rozvrh maturit. Tiskové sestavy obsahují celkový přehled maturitního týdne, rozpisy zkoušek a podobně. Přítomnost u zkoušek se zanese do Suplování jako absence.

Knihovna
Aplikace slouží k evidenci, vyhledávání a půjčování knih, učebnic, časopisů, CD apod. Vedle databáze externích vypůjčovatelů pracuje samozřejmě s daty tříd, žáků a učitelů zadaných v Evidenci. Systém čárových kódů umožňuje snadnou obsluhu programu případně i ve větší knihovně.

Inventarizace
Modul pro evidenci majetku školy. Umožňuje každoroční inventuru, vypíše seznamy inventáře v učebnách, učebních pomůcek v kabinetech apod. Jedná se o evidenční (nikoli účetní) program pro evidenci majetku.

Rozpočet školy
Program pro sledování stavu v jednotlivých složkách rozpočtu školy, eviduje objednávky a faktury. Jednoduchý modul pro evidenci příjmů a výdajů.

Plán akcí
Eviduje přehledně všechny akce školy v průběhu roku. Účast vyučujících a tříd na plánovaných akcích lze automaticky přenášet do Suplování jako nepřítomnost.

Rozvrh
Program pomáhá tvůrci rozvrhu hlídat kolize, ukazuje prostor pro nasazení jednotlivých lístků, hledá možné výměny a přesuny hodin, to vše při současném pohledu do více rozvrhů (tříd, učitelů, místností). Samozřejmostí je dělení na libovolné skupiny, které se mohou skládat i ze žáků několika tříd, a práce ve více týdenních cyklech. Tisknout lze rozvrhy tříd, učitelů, místností a jejich přehledy. Součástí Rozvrhu systému Bakaláři je také nadstavba Generátor. Princip automatického generování spočívá ve vyhledávání lístků, jejichž nasazení by později mohlo činit potíže, a jejich postupném nasazování na vhodná místa. Automatickou tvorbu lze sledovat, kdykoliv ji přerušit a korigovat, což bývá snadnější v průběhu tvorby než v nasazeném rozvrhu.

Suplování
Modul nabízí vhodné učitele pro zastupování za chybějící, spojuje, ruší, vyměňuje a přesouvá hodiny. Součástí je i vyhodnocení údajů o všech změnách ve zvoleném období a výkaz pracovní doby učitelů. Suplování navazuje na Plán akcí a Rozpis maturit, odkud se automaticky načítají údaje o nepřítomnosti učitelů a tříd.

Tematické plány
Modul umožňuje vytvářet tematické plány předmětů (s vazbou na učební plány tříd a úvazky učitelů). V připravených plánech lze doplňovat a přesunovat kapitoly, měnit dotaci vyučovacích hodin apod. Výstupem je tematický plán pro třídu a předmět.

Třídní kniha
Elektronická třídní kniha systému Bakaláři umožňuje zápis jednotlivých hodin (číslo, téma hodiny, poznámky apod.), zadávání nepřítomnosti žáků v hodinách, omlouvání absence třídním učitelem, s možností tiskových výstupů v podobě původní třídní knihy. Program plnohodnotně nahrazuje třídní knihy v papírové podobě. Výhodou elektronické třídní knihy je snadnější přístup všech vyučujících i ředitelství k veškerým datům. Odpadá "putování" TK po chodbách např. v hodinách volitelných předmětů, nehrozí obávaná ztráta třídní knihy. Vazba na rozvrh a suplování umožňuje získávat informace o absenci v jednotlivých vyučovacích předmětech. Zadaná absence je zobrazována v rozvrzích žáků v Evidenci, ve webové aplikaci (rodičům žáka), v modulu Přehled výuky (případně včetně téma probírané látky v hodině). Provoz modulu Třídní kniha má smysl pouze při současném využití Rozvrhu a Suplování.

Webové aplikace (tzv. žákovská knížka)
Modul zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci (známky ze zkoušení a z testů) a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce) apod. Zjednodušeně řešeno vše, co známe z klasické žákovské knížky. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. hromadné rozeslání pozvánek (se zpětnou vazbou, kteří z rodičů ještě zprávu nečetli), předávání výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod. Rodiče chtějí být informováni o dění ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Mohou pak včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, na hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod. Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech určitě přivítají např. nemocní žáci a samozřejmě i jejich rodiče.

Objednávky systému Bakaláři posílejte prosím na e-mail obchod@pachner.cz


Malá evidence Bakaláři (pro menší základní školy do 100 žáků):

Program Malá evidence Bakaláři vznikl výběrem prvků z plné verze "velké" Evidence systému Bakaláři. Přesto, že obsahuje pouze zlomek z možností "velké" Evidence, věříme, že i tak nalezne uplatnění zejména na menších základních školách (např. malotřídkách). Program je vhodný pro vedení školní matriky. Malá evidence má shodnou datovou základnu jako kompletní systém Bakaláři. V případě zájmu není tedy problém kdykoli přejít na "velkou" Evidenci.

Malá evidence Bakaláři obsahuje:
- evidenci osobních dat žáků
- evidenci základních osobních dat zaměstnanců
- evidenci klasifikačních dat žáků
- tisk jednoduchých seznamů s daty žáků
- přípravu a tisk vysvědčení
- statistické výkazy pro ÚIV
- vybrané sestavy z velké Evidence - pololetní přehledy klasifikace žáků a tříd
- nastavení filtrů na žáky a řazení žáků
- nastavení parametrů programu
- archivace - zálohování dat

Cena:
Plná cena licence 1600 Kč.
Automatický roční upgrade 800 Kč.
Manipulační poplatek 120 Kč.

Objednávky programu Malá evidence Bakaláři posílejte prosím na e-mail obchod@pachner.cz